Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky FLOWCYCLES, s.r.o. (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost FLOWCYCLES, s.r.o., IČ 06575153, DIČ CZ06575153, se sídlem Dolínecká 3417/17, Praha 10 – Strašnice, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C. vložka 284603 jako prodávající (dále jen „Kupkolo“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

FLOWCYCLES sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od FLOWCYCLES, dodáváme pouze na dobírku nebo platbu dopředu, v případě osobního předání je nutná platba v hotovosti

b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném FLOWCYCLES uváděny včetně DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Praze na adrese společnosti FLOWCYCLES je náklad 0 Kč
c
) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží, toto odstoupení musí zaslat nebo přinést na adresu sídla FLOWCYCLES spolu s vrácením zbožím, nebo nás o vrácení informovat v této lhůtě a zboží dodat bez zbytečných odkladů maximálně však do 14 dnů.
d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:


 • zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • 
media (knih, případně CD a DVD disky) kde by mohlo dojít k porušení autorských práv
e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

III. Smlouva

Smlouvu uzavírá Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném FLOWCYCLES s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky FLOWCYCLES. Uzavření smlouvy FLOWCYCLES potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se FLOWCYCLES zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí FLOWCYCLES kupní cenu.

Odpovědnost FLOWCYCLES

FLOWCYCLES odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je FLOWCYCLES zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.
 • Kupující sdělí FLOWCYCLES, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu FLOWCYCLES; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li FLOWCYCLES vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 • Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu FLOWCYCLES nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že FLOWCYCLES nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy


 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může FLOWCYCLES dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může FLOWCYCLES odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 • Neodstraní-li FLOWCYCLES vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu FLOWCYCLES. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 • Zárukou za jakost se FLOWCYCLES zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy tedy ode dne převzetí zboží.
FLOWCYCLES umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá FLOWCYCLES bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od FLOWCYCLES obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu FLOWCYCLES spolu s přiloženým průvodním dopisem s důvodem odstoupení od kupní smlouvy , s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu (pro vrácení finančních prostředků). Spotřebitel odpovídá FLOWCYCLES pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu FLOWCYCLES bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi FLOWCYCLES a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.
Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující FLOWCYCLES, co ještě vrátit může, a dá FLOWCYCLES náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění  objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu FLOWCYCLES., IČ 06575153. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím mailu andrej@flowcycles.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod FLOWCYCLES: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncová cena.VIII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu FLOWCYCLES nebo prostřednictvím e-mailu. FLOWCYCLES doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • a. platba v hotovosti při osobním převzetí

 • b. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

 • c. platba předem bankovním převodem (odeslání zásilky je zdrženo o 2-3 dny, do doby než budou finanční prostředky připsány na účet FLOWCYCLES).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví FLOWCYCLES.

X. Dodací podmínky
Česká republika:

 • Balík Na poštu České pošty s doručením do 24 hodin.
 • Balík Do ruky České pošty s doručením do 24 hodin.

V případě ceny objednávky do 3000 Kč včetně DPH je poštovné a balné 145 Kč vč. DPH, v případě ceny objednávky nad 3000 Kč vč. DPH je poštovné a balné zdarma.

Slovenská republika:
Balíkem PPL, doručení 3-4 pracovních dnů, platba dopředu převodem na náš účet u FIO banky, cena za přepravu od 250 Kč závislá na výši objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak FLOWCYCLES doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na FLOWCYCLES pro vyřešení nastalé situace.

XII. Elektronická evidence tržeb (EET)
V rámci EET evidujeme tržby běžným způsobem.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.flowcycles.cz.

FUNN MTB
Granite Design
Pipedream Cycles

FLOWCYCLES s.r.o. / Dolínecká 3417/17, Praha 10 – Strašnice / +420 608 420 006 / andrej@flowcycles.cz